Huyện ủy Krông Bông:Triển khai tuyên truyền Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 28/02/2020, 16:19

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 148-KH/TU, ngày 11/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 150-KH/HU, ngày 07/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “ tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025”; ngày 25/02/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch “Tuyên truyền đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Theo đó, mục đích, yêu cầu đặt ra là tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện Đại hội Đảng; góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống; đồng thời, tập trung trí tuệ của toàn đảng, toàn dân và toàn quân trong xây dựng và hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó là cổ vũ, động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng. Thông qua tuyên truyền đại hội đảng các cấp, tiến đến Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân ta nói chung, nhân dân huyện Krông Bông nói riêng đối với đảng, nhà nước và chế độ; đồng thời, làm cho nhân dân các nước trên thế giới hiểu được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa của đại hội đảng các cấp, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam được nêu tại Văn kiện Đại hội XIII, nhất là đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế, từ đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ tích cực của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.

Ảnh minh họa

Theo nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ  Huyện ủy, công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng các cấp cần phải bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng, bằng hình thức phù hợp, thiết thực, cụ thể, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng các cấp; tập trung tuyên truyền, cổ vũ, động viên những việc làm tốt, những tấm gương điển hình, tinh thần phấn đấu, nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong việc thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng. Công tác tuyên truyền đặc biệt quan tâm việc định hướng và tổ chức tốt việc lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân với các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng các cấp; có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành động xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng việc góp ý kiến đề xuất, tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá đảng, nhà nước, chế độ ta; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử xấu đối với Đại hội Đảng.

Nội dung tuyên truyền tập trung nêu rõ giá trị, nội dung cơ bản, cốt lõi và những nội dung Đảng ta vận dụng, phát triển mới của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; 90 năm sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Đak Lak và 55 năm giải phóng H9-huyện Krông Bông; Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng; kết quả thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ" gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; những thành tựu của đất nước, của tỉnh và của huyện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Cùng với đó là tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 127 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 150 của Ban thường vụ Huyện ủy và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp; về hoạt động và kết quả Đại hội Đảng các cấp, các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội; những ưu điểm, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đảng; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Đảng; những giá trị văn hoá, truyền thống tốt đẹp của đất nước, của tỉnh Đak Lak và huyện Krông Bông; góp phần tạo sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong huyện, tỉnh, cả nước, cộng đồng quốc tế trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Theo tinh thần Kế hoạch, công tác tuyên truyền sẽ được chia thành 04 đợt: Đợt I, từ tháng 2/2020 đến kết thúc đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy (cuối tháng 5/2020); Đợt 2, từ sau đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đến hết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X (cuối tháng 8 năm 2020); Đợt 3, Từ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X đến thời điểm trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Đợt 4, Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đến thời điểm trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

                                                                                                           TH

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn