Huyện ủy Krông Bông tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 và quán triệt, học tập một số văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy 01/07/2019, 16:18

Sáng ngày 28/6/2019 Huyện ủy Krông Bông đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 và quán triệt, học tập một số văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện. Đồng chí Lê Nam Cao, Bí thư Huyện ủy khai mạc hội nghị.

Theo đó, Sau hai ngày làm việc (từ 16 đến 18-5), với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Bộ Chính trị tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Đ/c Lê Nam Cao - Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong đề cương báo cáo chính trị, đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diện mạo phát triển đất nước qua 35 năm đổi mới, Ban Chấp hành trung ương Đảng thống nhất mặc dù đạt được những thành tựu quan trọng, nhưng vẫn còn những hạn chế và khuyết điểm như: kinh tế vĩ mô phát triển chưa thật sự ổn định và thiếu bền vững; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp và chưa xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển của đất nước. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ chưa thực sự trở thành quốc sách hàng đầu; lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường còn gây bức xúc trong xã hội; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn nhiều hạn chế và yếu kém...

Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Trung ương thống nhất sáu nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh đến tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân...

Về nội dung tổng kết thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị khóa XI và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trung ương đánh giá, trong công tác nhân sự tuy đã cơ bản đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, nhưng vẫn có một số trường hợp chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình vẫn được giới thiệu bầu tham gia cấp ủy. Có nơi người đứng đầu cấp ủy còn thiếu gương mẫu, uy tín giảm sút hoặc chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, có biểu hiện áp đặt, cục bộ. Vẫn còn tình trạng mất đoàn kết, chạy chức, chạy cơ cấu, chạy phiếu bầu... tạo dư luận không tốt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Một số nơi phân công cấp ủy sau đại hội còn lúng túng, nể nang trong bố trí, sắp xếp hoặc chưa kịp thời thực hiện chế độ, chính sách và chưa làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ không tái cử. Qua tổng kết thực hiện Chỉ thị 36, Ban Chấp hành trung ương Đảng thống nhất rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, trong đó xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, sâu sát, kịp thời; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu... trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội.

Quán triệt các nội dung của Hội nghị trung ương 10 khóa XII, Bí thư Huyện ủy Lê Nam Cao đề nghị các cấp ủy, cán bộ chủ chốt huyện, các địa phương triển khai tổ chức có hiệu quả nghị quyết của Hội nghị, tích cực chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung chỉ đạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2019 cũng như cả nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngoài nội dung trên các đại biểu cũng đã được quán triệt: Nội dung Kết luận số 36-KL/TW, ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) của Đảng về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về “nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”;  Kế hoạch số 112-KH/TU, ngày 23/5/2019 về “triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng”.

TH

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn