Huyện ủy Krông Bông: Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của BCH Trung ương 28/09/2018, 09:56

 

Huyện ủy Krông Bông vừa ban hành Công văn số 655-Cv/HU, về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Theo đó, đánh giá việc triển khai Chỉ thị 49-CT/TW trên địa bàn huyện trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đã tạo được chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân nhân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn một số hạn chế như. Việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng ở nhiều nơi chưa kịp thời, hiệu quả thấp; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở còn hình thức; giải quyết những bức xúc trong đồng bào còn chậm, chưa thỏa đáng. Hoạt động tôn giáo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn phức tạp. Cán bộ người dân tộc thiểu số còn thiếu. Công tác giám sát, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực này chưa được chú trọng...

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung như: Tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai có hiệu quả Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương đảng về “tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ủy ban Nhân dân huyện tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; rà soát, ban hành và thực hiện tốt chính sách dân tộc. Thực hiện tốt phương chấm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn truyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách dân tộc ở cơ sở; xây dựng và công khai về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Phân công lãnh đạo, phụ trách công tác dân vận ở vùng dân tộc thiểu số; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện chính sách dân tộc; đề cao trách nhiệm công tác dân vận của cán bộ, chính quyền vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, hướng về cơ sở, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Cán bộ đoàn thể phải tăng cường tới cơ sở, bám sát cuộc sống người dân; tổ chức các hoạt động để hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên xóa đói, giảm nghèo, đổi mới tập quán sản xuất, phát triển kinh tế hàng hóa, xây dựng nông thôn mới. Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện và chủ động tham gia xây dựng các chính sách có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số trước khi ban hành. Đề cao và phát huy tốt vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào. Xây dựng, bổ sung quy ước, hương ước của xã, thôn, buôn để xây dựng đời sống văn hóa tiến bộ, văn minh phù hợp với từng địa phương cơ sở.

Lực lượng vũ trang chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác dân vận. Kịp thời phòng, chống âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền kích động gây chia rẽ dân tộc, chống Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân.

Các Tổ chức Cơ sở Đảng trực thuộc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao nhận thức và trách nhiệm  của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xác định rõ công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cấp ủy, hệ thống chính trị và toàn xã hội. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào, trên cơ sở đó có giải pháp xử lý phù hợp. Các cấp ủy, tổ chức đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, góp phần thực hiện các mục tiêu của Đảng, Nhà nước về xóa đói, giảm tỉ lệ hộ nghèo, nâng cao mức thu nhập; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số có chất lượng, tỉ lệ và cơ cấu hợp lý…

Ban Tổ chức, Ban Dân vận tham mưu xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận; đổi mới phương thức công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chăm lo kiện toàn hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở đủ số lượng, cơ cấu, chất lượng theo các quy định. Bảo đảm tỉ lệ hợp lý cán bộ là người dân tộc thiểu số trong các cấp ủy, tổ chức đảng, mặt trận, đoàn thể, nhất là cán bộ chuyên trách công tác dân vận… Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ dân vận cho cán bộ làm dân vận. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ làm công tác dân vận phải thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin” và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng giao Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội, các Ban xây dựng đảng và Văn phòng Huyện ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của BCH Trung ương.

TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn