Huyện ủy Krông Bông: Tiếp tục đẩy mạnh công tác Phụ nữ trong tình hình mới 24/07/2018, 22:27

Huyện ủy Krông Bông vừa ban hành Kế hoạch số 95-KH/HU, ngày 17/7/2018 về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”.

Theo đó, Kế hoạch 95 yêu cầu Hội liên hiệp phụ nữ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; khắc phục tình trạng hành chính hóa; thường xuyên tổ chức các hoạt động thật sự thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; phát huy vai trò trong tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề về công tác phụ nữ, vì sự tiến bộ của phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới. Tiếp tục khắc phục những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) trong thời gian qua; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; tiếp tục triển khai và thực hiện tốt chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ; xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học nữ, cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa; nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động của Hội, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội phụ nữ các cấp thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””.

Ra mắt mô hình "Phụ nữ tiểu thương"

Hội liên hiệp phụ nữ các cấp phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ; tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, đa dạng hóa hình thức tập hợp, hướng về cơ sở. Quam tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ hội có đủ phẩm chất, năng lực, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, giỏi vận động phụ nữ; tích cực tạo nguồn cán bộ nữ cho hệ thống chính trị. Hội liên hiệp phụ nữ phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động, hướng dẫn phụ nữ thực hiện 02 cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, xây dựng gia đình theo các tiêu chí “5 không, 3 sạch”…

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng giao cho Ủy ban Nhân dân huyện quan tâm lồng ghép việc bình đẳng giới trong triển khai thực hiện cơ chế, chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội của huyện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp quán triệt sâu sắc và triển khai các giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ để thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; tổ chức tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 95-KH/HU của Huyện ủy; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo; theo dõi, kiểm tra, định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện.

TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn