Huyện ủy Krông Bông: Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 23/04/2020, 16:19

Kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua (2015-2020) công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đã được Đảng bộ huyện đặc biệt quan tâm và đạt được nhiều kết quả.

Công tác quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng luôn được Đảng bộ huyện quan tâm. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, các ban và Văn phòng Huyện ủy đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức các hội nghị quán triệt các văn bản quy định về công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời hướng dẫn các TCCS đảng quán triệt, triển khai đến chi bộ, đảng viên từng đơn vị; qua đó giúp tổ chức đảng, cấp ủy viên và đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng.

Ảnh minh hoạ, nguồn: Internet.

Trong thời gian qua (từ tháng 01/2015-tháng 3/2020), cấp ủy huyện và cơ sở đã tiến hành kiểm tra 148 tổ chức đảng, 152 đảng viên, (trong đó, Cấp ủy huyện kiểm tra 10 tổ chức,15 đảng viên; cấp ủy cơ sở kiểm tra 140 tổ chức, và 139 đảng viên). Về kiểm tra đảng viên chấp hành, Ủy ban kiểm tra cấp ủy huyện và cơ sở đã tham mưu cấp ủy kiểm tra 5.555 lượt đảng viên. trong đó cấp ủy viên các cấp có 472 đồng chí. Nội dung kiểm tra chủ yếu là chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ đảng, thực hiện chức trách, nhiệm vụ do cấp ủy, chi bộ phân công; giữ gìn phẩm chất, lối sống; thực hiện những điều cán bộ, công chức và đảng viên không được làm và một số nội dung khác.  Qua kiểm tra, nhìn chung các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra chấp hành tốt nội dung kiểm tra; việc kiểm tra của cấp ủy cơ bản đảm bảo theo tiến độ chương trình đề ra, các cuộc kiểm tra đều phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm trưởng đoàn, thành viên đoàn là lãnh đạo UBKT Huyện ủy và các cơ quan liên quan; các cuộc kiểm tra thực hiện đúng quy trình, đạt chất lượng và đem lại hiệu quả, tác dụng thiết thực trong việc triển khai thực hiện đối với các nội dung được kiểm tra. Tuy nhiên vẫn còn một số ít tổ chức đảng và đảng viên chưa làm tốt nội dung kiểm tra, một số cuộc kiểm tra chất lượng chưa cao, lưu trữ hồ sơ chưa khoa học, một số cuộc kiểm tra còn để kéo dài, chậm kết luận nên làm giảm tác dụng, hiệu quả của công tác kiểm tra…

Công tác giam sát được quan tâm, cấp ủy huyện và cơ sở đã tiến hành giám sát chuyên đề 84 TCCS đảng, 84 đảng viên, đạt 100% chương trình đề ra; các cấp ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở giám sát 54 đảng viên. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện Quy chế làm việc cấp ủy và việc triển khai thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp ủy cấp trên và cấp mình. Qua giám sát, các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát hầu hết đều chấp hành tốt nội dung giám sát,các tổ chức đảng và đảng viên còn tồn tại thiếu sót đã được chỉ rõ để rút kinh nghiệm.

Công tác kiểm tra đảng viên, kế cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, trong nhiệm kỳ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, các chi, đảng bộ trực thuộc, UBKT Đảng ủy cơ sở đã đã tiến hành kiểm tra và kết luận đối với 39 trường hợp đảng viên có dấu hiệu vi phạm (tăng 5 trường hợp so với nhiệm kỳ 2010-2015) ; kiểm tra 03 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm ( tăng 03 tổ chức đảng so với nhiệm kỳ 2010-2015). Việc thực hiện nhiệm vụ giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý và tổ chức đảng cấp dưới được tiến hành thường xuyên; theo đó đã tiến hành giám sát chuyên đề 85 tổ chức đảng và 329 đảng viên.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, từ đầu nhiệm kỳ  đến nay, Huyện ủy và cấp ủy cơ sở thi hành kỷ luật 36 trường hợp đảng viên vi phạm về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước (tăng 10 trường hợp so với nhiệm kỳ 2010-2015); đồng thời thi hành kỷ luật đối với 03 tổ chức đảng, trong đó cảnh cáo 01, khiển trách 02 tổ chức đảng. Việc thi hành kỷ luật Đảng đã thực hiện đúng phương châm: đảm bảo về quy trình, thủ tục thi hành kỷ luật đảng, kết luận rõ nội dung, nguyên nhân, tích chất, mức độ và tác hại của vi phạm, làm tốt công tác tư tưởng, vừa có tính giáo dục, vừa có tính răn đe, phòng ngừa và ngăn chặn sai phạm của đảng viên nhằm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Công tác giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại được tích cực triển khai. Trong nhiệm kỳ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy đã tiếp nhận 12 đơn, thư tố cáo; 34 đơn thư kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo nặc danh, mạo danh liên quan đến đảng viên. UBKT sau khi tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo đã tiến hành phân loại và tham mưu cho cấp ủy để giải quyết theo đúng thẩm quyền và có các hình thức xử lý, kỷ luật những đảng viên sai phạm.

Trong thời gian tới, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tăng cường cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định, đặc biệt chú trọng kiểm tra kế hoạch khắc phục sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) đối với tổ chức đảng và đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát theo chương trình, chuyên đề của Trung ương, tỉnh, huyện; kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; nội dung và đối tượng kiểm tra, giám sát tập trung vào những vấn đề bức xúc cấp bách, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện nghị quyết, chủ thị của Đảng, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên mới… Theo đó: Cấp ủy huyện và cơ sở thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề từ 170-174 cuộc; Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và Đảng ủy cơ sở kiểm tra, giám sát chuyên đề từ 208-215 cuộc. Chủ động phát hiện và kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; làm tốt công tác thi hành kỳ luật trong đảng, đảm bảo tính ‘công minh, chính xác, kịp thời”…

                                                                                                  TH   

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn