Huyện ủy Krông Bông: Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 07/01/2019, 07:16

Kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Năm 2018 công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đã được Đảng bộ huyện đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện.

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát; trong đó có các văn bản mới như: Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm; Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm….đồng thời chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác KTGS, kỷ luật trong Đảng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, trong đó tập trung KTGS vào các nội dung chủ yếu như: việc thực hiện Nghị quyết 05-NQ/HU, ngày 27/4/2012 của Huyện ủy về “xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2012-2020”; Chương trình số 13-CTr/HU, ngày 29/12/2011 của Huyện ủy về “chương trình phòng, chống tham nhũng lãng phí của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2010-2015”; Chương trình số 18-CTr/HU, ngày 22/8/2008 của Huyện ủy về “công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”…

Huyện ủy phân công các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách, theo dõi giám sát thường xuyên đối với các chi, Đảng bộ trực thuộc để hướng dẫn, giúp đỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác KTGS theo đúng quy định; kịp thời báo cáo BTV Huyện ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương và có biện pháp ngăn ngừa các dấu hiệu vi phạm của cán bộ, tổ chức Đảng. Trong năm 2018 Cấp ủy huyện và cơ sở đã tiến hành kiểm tra 36 tổ chức đảng, trong đó Cấp ủy huyện kiểm tra 02 tổ chức, cấp ủy cơ sở kiểm tra 34 tổ chức, đạt 100% chương trình đề ra.

Công tác kiểm tra đảng viên chấp hành được quan tâm, triển khai, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cơ sở tham mưu cho cấp ủy kiểm tra 1.467 đảng viên; trong đó, Cấp ủy viên các cấp có 154 đồng chí. Nội dung kiểm tra chủ yếu là việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ đảng; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; việc thực hiện những điều cán bộ, đảng viên, công chức không được làm…qua kiểm tra hầu hết các đảng viên đều chấp hành nghiêm túc nội dung kiểm tra, một số hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ rõ, đảng viên nghiêm túc tiếp thu và có biện pháp khắc phục.

Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm chỉnh việc thi hành kỷ luật trong Đảng, đảm bảo dân chủ, công khai minh bạch. Từ đầu năm 2018 đến nay, Huyện ủy và cấp ủy cơ sở thi hành kỷ luật 05 trường hợp đảng viên vi phạm về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; UBKT Huyện ủy cũng ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 02 trường hợp, xóa tên trong danh sách đảng viên 01 trường hợp. Trong quá trình xem xét, xử lý luôn làm tốt công tác tư tưởng, đúng thủ tục quy định, do vậy các trường hợp bị thi hành kỷ luật chấp hành nghiêm quyết định kỷ luật, không có đảng viên khiếu nại về hình thức kỷ luật Đảng.

Công tác giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại cũng được Huyện ủy hết sức quan tâm. Năm 2018, Huyện ủy, UBKT Huyện ủy đã tiếp nhận 06 đơn, thư tố cáo liên quan đến đảng viên ( trong đó 03 đơn thư có tên, 03 đơn thư nặc danh, mạo danh). UBKT sau khi tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo đã tiến hành phân loại và tham mưu cho cấp ủy để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Trong thời gian tới, Huyện ủy Krông Bông tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức Đảng, đảng viên đúng thời gian quy định; xử lý dứt điểm các vụ, việc được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX đã đề ra.

                                                                                                  TH   

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn