Huyện ủy Krông Bông tăng cường công tác lãnh đạo nâng cao chất lượng cán bộ thôn, buôn, đội trưởng 05/09/2018, 09:42

Trong những năm qua công tác bố trí sắp xếp, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ Dân quân tự vệ (DQTV) nói chung và cán bộ thôn, buôn, đội trưởng nói riêng đã được cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đi vào nền nếp, hoạt động có hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ thôn, buôn đội trưởng từng bước được nâng lên; công tác tham mưu với cấp uỷ, chính quyền cơ sở thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đạt được kết quả thiết thực, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh ở cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: Công tác phối hợp rà soát, bổ nhiệm cán bộ nói chung và cán bộ thôn, buôn đội trưởng có lúc, có nơi chưa đúng quy định; do vậy số lượng cán bộ thôn, buôn đội trưởng là đảng viên đạt thấp (36,4% chưa đạt theo chỉ tiêu nghị quyết đề ra). Trình độ, năng lực làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền ở cơ sở còn nhiều hạn chế.

Để phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế bất cập trên, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Công văn lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác nâng cao chất lượng cán bộ thôn, buôn đội trưởng; theo đó Ban Thường vụ yêu cầu các Ban của Huyện uỷ, Đảng uỷ quân sự huyện và đảng bộ các xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện tốt Luật DQTV số 43/2009/HQ12, ngày 23/11/2009 của Quốc hội khóa XII; Nghị định số 03/2016/NĐ-CP, ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật DQTV; Kết luận số 41-KL/TW của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới”, làm cho cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, Ban tự quản thôn, buôn và các tầng lớp nhân dân nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm xây dựng lực lượng DQTV và DBĐV, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Đảng uỷ Quân sự huyện phối hợp với các Ban của Huyên uỷ và Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể cấp xã và Ban tự quản thôn, buôn tiến hành rà soát số lượng, chất lượng cán bộ thôn, buôn đội trưởng của địa phương mình, không để cán bộ thôn, buôn, đội trưởng kiêm nhiệm chức danh thôn, buôn trưởng hoặc kiêm các chức danh khác trong các ngành, đoàn thể cấp xã. Thực hiện quy trình tuyển chọn và đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm theo Hướng dẫn 05/HD-BCH, ngày 12/01/2018 của Ban CHQS huyện về công tác DQTV, giáo dục quốc phòng và an ninh. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ DQTV bảo đảm đúng quy trình; ưu tiên bố trí, bổ nhiệm các đồng chí đã qua đào tạo SQDB nhưng chưa xếp vào đơn vị DBĐV làm thôn, buôn đội trưởng.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 và Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW, ngày 15/5/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thôn, buôn đội trưởng; chú trọng phát triển đảng viên trong thôn, buôn đội trưởng ở những nơi cơ sở chính trị còn yếu, vùng dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo và những nơi thôn, buôn đội trưởng chưa phải là đảng viên. Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ năng lực chuyên môn; quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách, công tác hậu phương quân đội đối với thôn, buôn đội trưởng.

Đảng uỷ Quân sự huyện chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Huyên uỷ và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra đảng uỷ các xã, thị trấn về xây dựng và duy trì hoạt động của đội ngũ cán bộ thôn, buôn đội trưởng. Đồng thời theo dõi, nắm chắc số lượng, chất lượng, hiệu quả hoạt động của cán bộ thôn, buôn đội trưởng; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương và Đảng uỷ Quân sự tỉnh để phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ thôn, buôn đội trưởng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn