Huyện ủy Krông Bông: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 29/10/2019, 16:16

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện sai phạm, vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Thời gian qua, Huyện ủy Krông Bông đã chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Để công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo hướng khoa học, hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc và đúng quy trình, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBKT Huyện ủy và cấp cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, xác định nội dung cụ thể để tránh trùng lặp về nội dung, đối tượng. Nội dung kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy tập trung vào những lĩnh vực được dư luận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm như: Việc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất; xây dựng cơ bản; tài chính, ngân sách; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trong đó chú trọng kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 25 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình số 16 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy manh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của huyện giai đoạn 2012-2020; việc chấp hành quy chế làm việc; về xây dựng nông thôn mới; về công tác phát triển đảng viên…

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Cùng với các nội dung này, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBKT huyện ủy đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát theo chuyên đề như: Việc thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy và việc triển khai thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp ủy cấp trên. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với Thường trực HĐND huyện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cũng được chú trọng thực hiện tốt, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay, Huyện ủy và Đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện đã tiến hành kiểm tra 149 tổ chức đảng và 153 đảng viên, trong đó, cấp ủy huyện kiểm tra 9 tổ chức đảng, 14 đảng viên; cấp cơ sở kiểm tra 140 tổ chức đảng và 139 đảng viên. Bên cạnh đó, cấp ủy huyện và cơ sở đã thực hiện giám sát chuyên đề đối với 83 tổ chức đảng, 83 đảng viên; trong đó, cấp ủy huyện giám sát 08 tổ chức đảng và 08 đảng viên, cấp ủy cơ sở giám sát 75 tổ chức đảng và 75 đảng viên; cấp ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở giám sát 54 đảng viên.

Qua đó, đã thi hành kỷ luật 03 tổ chức đảng với hình thức khiển trách và 33 đảng viên với các hình thức: Khiển trách 20 trường hợp; cảnh cáo 09 trường hợp; cách chức 02 trường hợp; khai trừ 02 trường hợp (trong đó, Huyện ủy quyết định kỷ luật 01 trường hợp, Ban Thường vụ quyết định kỷ luật 05 trường hợp, UBKT Huyện ủy quyết định kỷ luật 04 trường hợp, cấp ủy cơ sở 23 trường hợp).

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Huyện ủy đã phát hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng đảng từ cơ sở, đồng thời, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên kịp thời khắc phục khuyết điểm, thiếu sót, từ đó có chương trình hành động thiết thực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” , “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên.

                                                                                                            TH

                                                                                                                        

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn