HUYỆN ỦY KRÔNG BÔNG: CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI “NĂM DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN” 2018 29/05/2018, 15:18

Huyện ủy Krông Bông vừa ban hành Công văn số 576-CV/HU gửi Ủy ban Nhân dân huyện; các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các TCCS Đảng trực thuộc yêu cầu triển khai “Năm dân vận chính quyền” 2018.

Theo đó, Thường trực Huyện ủy giao UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, các đơn vị hành chính sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 19/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Dak Lak về “Năm dân vận chính quyền” 2018. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm lo các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân; tăng cường đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân. Tổ chức tốt công tác tiếp dân, phát huy vai trò người đứng đầu các cấp chính quyền trong việc đối thoại với nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo không để kéo dài và phát sinh điểm nóng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Thực hiện tốt chương trình giám sát, phản biện xã hội và góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh theo quyết định số 217,218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và Quyết định số 1343-QĐ/TU, ngày 31/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Quy định về trách nhiệm tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp theo quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị”. Các cấp ủy Đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp. Thường trực Huyện ủy giao Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị-xã hội, các Ban của Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 28-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Năm dân vận chính quyền” 2018.

TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn