Huyện ủy Krông Bông: Chỉ đạo đẩy mạnh hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa 20/09/2019, 16:22

Rác thải nhựa đang là một hiểm họa môi trường mang tính toàn cầu; rác thải nhựa hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi Quốc gia. Ở Việt Nam, số lượng bao bì nhựa và túi ni lông sử dụng ngày càng gia tăng, đe dọa nghiêm trọng đến môi trường đất, nước, không khí và đại dương. Nếu không có các giải pháp đồng bộ, kịp thời thì những tác động tiêu cực của rác thải nhựa sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng, khó lường. Đối với tỉnh Đắk Lắk nói chung và huyện Krông Bông nói riêng, tình hình ô nhiễm môi trường, nhất là rác thải nhựa ngày càng cao, ý thức về bảo vệ môi trường của một bộ phận doanh nghiệp và người dân còn hạn chế. Do đó, giải quyết về ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm rác thải nhựa và túi ni lông gây ra là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, có sự chung tay, góp sức của các cấp, các ngành, của toàn xã hội và của chính mỗi người dân.

Hưởng ứng lời kêu gọi cùng chung tay chống rác thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 161/LĐCP, ngày 25/4/2019 và Công văn số 3111-CV/TU, ngày 05/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc “chỉ đạo đẩy mạnh hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh”; đồng thời, tuyên truyền vận động các cấp, các ngành, tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường; Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở, các cơ quan, ban, ngành của huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là: Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương khóa XI về “chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Chương trình số 31-CTr/TU, ngày 28/8/2013 của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH TW (khóa XI) về “chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến  năm 2025”; Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020….đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động đối với công tác bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về tác hại của rác thải nhựa và túi ni lông nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa một lần, túi ni lông khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, của các cơ quan, ban, ngành trong thực hiện các phong trào “chống rác thải nhựa” trên địa bàn huyện. Tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn hạn chế sử dụng và tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì ni lông trong sinh hoạt hàng ngày.

Sản phẩm hưởng ứng phong trào hạn chế rác thải nhựa của HLHTN VN huyện

Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về công tác bảo vệ môi trường; trong đó có các mục tiêu về giảm rác thải nhựa, bao bì ni lông trên địa bàn huyện vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội theo từng năm, từng giai đoạn; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và kịp thời điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với yêu cầu mới phát sinh. Ưu iên bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa” có hiệu qủa, nhất là đẩy mạnh triển khai “ chiến dịch truyền thông về chống rác thải nhựa” trên địa bàn toàn huyện nhằm kêu gọi sự chung tay, góp sức bảo vệ môi trường, ngăn ngừa giảm thiểu rác thải nhựa.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm nhựa và ni lông; từ đó thay đổi thói quen, từng bước hạn chế sử dụng và tiến tới nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần, khó phân hủy; tăng cường sử dụng các vật liệu thân thiện với  môi trường hoặc sử dụng các sản phẩm nhựa có khả năng tái chế, tái sử dụng….

Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện tăng cường công tác phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan của huyện và các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến phong trào “Chống rác thải nhựa”; đồng thời, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, bài viết, phóng sự tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về tác hại của bao bì ni lông và sản phẩm nhựa khó phân hủy ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người…

                                                                                               TH

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn