Huyện ủy Krông Bông: Ban hành Kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII 26/07/2018, 18:35

Huyện ủy Krông Bông vừa ban hành Kế hoạch số 94-KH/HU, ngày 17/7/2018, về vận động Nhân dân giám sát thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Theo đó, nhằm mục đích vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội giám sát cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.; Kế hoạch 94 yêu cầu việc phát huy vai trò của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội trong giám sát cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW phải được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, thiết thực, hiệu quả. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải nghiêm túc triển khai thực hiện.

Về nội dung và hình thức giám sát: giám sát việc ban hành và kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; hình thức  thông qua Mật trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên, nhân dân và các phương tiện truyền thông đại chúng về những vấn đề liên quan đến thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW và Kế hoạch của Huyện ủy. Trực tiếp nhận đơn thư, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân.

Kế hoạch 94 giao trách nhiệm cho các TCCS đảng trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện địa phương, cơ quan, đơn vị.  Công khai chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; tuyên truyền, phổ biến kế hoạch thực hiện Nghị quyết; vận động, hướng dẫn, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân phát huy quyền và trách nhiệm trong tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết. Tiếp nhận kịp thời những kiến nghị, phản ánh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Định kỳ hàng năm tổ chức gặp mặt với đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội để thông báo kết quả thực hiện Nghị quyết. Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội,  có trách nhiệm xây dựng kế hoạch vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết và kế hoạch thực hiện của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội huyện xây dựng kế hoạch cụ thể giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 86-KH/HU, ngày 13/6/2018 của Huyện ủy. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân về Nghị quyết số 18-NQ/TW, Chương trình số 27-CTr/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 86-KH/HU của Huyện ủy; có giải pháp, hình thức phù hợp để vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết và kế hoạch đạt hiệu quả. Tổ chức giám sát bằng các hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân trong giám sát thực hiện Nghị quyết; đồng thời hàng năm, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy tình hình kết quả vận động Nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết.

TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn