Huyện ủy Krông Bông: Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình số 42-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 24/08/2020, 16:25

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành Kế hoạch số 192-KH/HU, về thực hiện Chương trình số 42-CTr/TU, ngày 02/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  Đắk Lắk về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 29/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Theo đó, với mục tiêu phát triển hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) trên các ngành, lĩnh vực kinh tế; tập trung nhân rộng mô hình HTX điển hình tiên tiến, mô hình HTX liên kết với doanh nghiệp gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, mô hình HTX cung ứng các yếu tố đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra, hỗ trợ cho kinh tế hộ phát triển; đưa tỷ trọng HTX khá, tốt tăng dần qua các năm.

Ảnh minh hoạ, nguồn: Internet.

Đến năm 2025, mỗi năm trên địa bàn huyện thành lập ít nhất 4 HTX và THT, có trên 7,5 số hộ nông dân tham gia kinh tế tập thể, tỷ lệ tổ chức kinh tế tập thể hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi trên 60%.

Đến năm 2030, mỗi năm thành lập mới ít nhất 6 HTX và THT, tỷ lệ tổ chức kinh tế tập thể hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi trên 65%, có trên 30% số hộ nông dân tham gia các tổ chức kinh tế tập thể.

Định hướng, khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể tập trung và đa dạng hóa, chế biến các sản phẩm theo chuỗi giá trị, phát triển và củng cố HTX nông nghiệp theo hướng sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP gắn với xây dựng và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của huyện, tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa các hộ sản xuất với THT, HTX với doanh nghiệp. Thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao chất lượng, gia trị, thương hiệu và sức cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp trên thị trường.

Kế hoạch cũng đưa ra 5 nhiệm vụ giải pháp cụ thể; Thứ nhất: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tập thể; trong đó, Tiếp tục đấy mạnh việc học tập, nghiên cứu, quán triệt cá nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, tỉnh, huyện về phát triển kinh tế tập thể, chú trọng tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch số 178-KH/HU, ngày 12/6/2020 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 17/3/2020 của Tỉnh ủy về “Phát triển kinh tế tập thể”, làm cho người dân nâng cao nhận thức hiểu được chiến lược của Đảng luôn quan tập, chú trọng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn (tam nông). Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xác định rõ kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ quan trọng thường xuên của các cấp ủy, chính quyền; nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giúp nông dân hiểu rõ về Luật HTX năm 2012, bản chất mô hình HTX kiểu mới, giá trị các nguyên tắc HTX, vai trò và lợi ích của HTX và THT, cách thức thành lập, tham gia, các cơ chế chính sách hỗ trợ HTX, THT.

Thứ hai, triển khai thực hiện hiệu quả chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; trong đó, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể phù hợp với bản chất, với nhu cầu và trình độ phát triển của kinh tế tập thể để phát triển bền vững nhưng phải phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và điều kiện cụ thể của huyện, đồng thời đảm bảo phát huy tính chủ động, tụ chịu trách nhiệm, tự vươn lên của tổ chức kinh tế tập thể, tránh sự ỷ lại và chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Khuyến khích, tạo điều kiện cho hộ nông dân “dồn điền, đổi thửa”, tập trung ruộng đất thành những cánh đồng mẫu lớn để liên kết, hợp tác phát triển sản xuất quy mô lớn, chất lượng đồng đều đáp ứng nhu cầu thị trường; thực hiện giải quyết dứt điểm các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các HTX theo quy định. Tổ chức nghiên cứu, học tập những mô hình kinh tế có hiệu quả, bố trí nguồn lực và nhân rông mô hình HTX mới phù hợp, hiệu quả, HTX điểm; hỗ trợ HTX nông nghiệp xây dựng mô hình liên kết doanh nghiệp, khuyến khích HTX ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, sản phẩm có chứng nhận thương hiệu đặc biệt là thức đẩy sản phẩm OCOP…

Thứ ba, hoàn thiện, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước; trong đó, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể phải có kế hoạch cụ thể, được theo dõi đôn đốc, kiểm tra, giám sát và kịp thời phổ biến, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh điển hình tiên tiến và hiệu quả; quan tâm phát triển các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong tổ chức kinh tế tập thể. Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức tham mưu công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể…

Thứ tư, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, tổ hợp tác; trong đó, tổ chức. củng cố hoạt động của các HTX theo đúng bản chất của Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn, thi hành. Phát huy vai tròn làm chủ của các thành viên, vận động các thành viên nâng cao mức vốn góp, thu hút thêm thành viên, sáp nhập HTX cùng ngành nghề và địa bàn hoạt động để tăng tiềm lực tài chính, tăng quy mô hoạt động; kiên quyết giải thể các HTX tồn tại hình thức, ngừng hoạt động trong thời gian dài. Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể như thành lập mới, đào tạo, tập huấn; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và hỗ trợ trang thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng, thành viên HTX; xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Tăng cường liên doanh. Liên kết giữa HTX với doanh nghiệp; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; ưu tiên lồng ghép các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn và mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể…

Thứ năm, tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của Đảng; phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể nhân dân; trong đó, các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy xác định rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị và các chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể phải đưa vào nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, hàng năm của địa phương để tổ chức thực hiện…

Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp, Ban Thường vụ Huyện ủy giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Hội đồng Nhân dân huyện; Ủy ban nhân dân huyện; các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể hóa thành kế hoạch của ngành, địa phương, đơn vị và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

                                                                       TH

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn