Huyện ủy Krông Bông: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 35-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 28/02/2020, 16:00

Huyện ủy Krông Bông vừa ban hành Kế hoạch số 164-KH/HU thực hiện Chương trình số 35-CTr/TU, ngày 05/12/2019 của  Ban Thường vụTỉnh ủy Đắk Lắk về “thực hiện Kết luận số 57-NQ/TW, của Bộ Chính trị về kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế; kinh tế với quốc phòng, an ninh”.

Theo đó, với mục đích nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở về “kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế; kinh tế với quốc phòng an ninh” góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”; đồng thời tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” .

Kế hoạch 164 của Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cả hệ thống chính trị, toàn đảng, toàn dân phát huy sức mạnh tổng hợp; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả giữa nhiệm vụ xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chủ động dự báo, phát hiện, xử lý các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự; đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các ngành, các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, sự tham gia của quần chúng nhân dân trong phát triển kinh tế, gắn với quốc phòng, an ninh.

Kế hoạch đề ra 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, theo đó: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện tốt chủ trương “ kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế; kinh tế với quốc phòng, an ninh”; Nâng cao năng lực thực hiện, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động nguồn lực kinh tế cho quốc phòng, an ninh; thu hút đầu tư, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Kế hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trên địa bàn làm nền tảng phát triển công nghiệp quốc phòng có hiệu quả, thiết thực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Tập trung đầu tư,xây dựng khu vực phòng thủ; củng cố phát triển khu vực kinh tế-quốc phòng ở địa bàn trọng điểm; Tăng cường củng cố giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động, tích cực mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao hiệu quả hội nhập và hợp tác quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế-xã hội; Chú trọng nghiên cứu, bổ sung, phát triển lý luận, nâng cao nhận thức về kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế; kinh tế với quốc phòng, an ninh.

Huyện ủy yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chương trình số 35-CTr/TU, ngày 05/12/2019 của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể để tố chức thực hiện. Hàng năm tiến hành đánh giá tình hình, sơ kết thực hiện Chương trình số 35 của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Huyện ủy ở cấp mình, báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy để theo dõi, chỉ đạo.

                                                                                                      TH

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn