Huyện ủy Krông Bông ban hành Kế hoạch sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 16/03/2020, 16:32

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành Kế hoạch sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, theo đó:

Nhằm mục đích Sơ kết, đánh giá toàn diện quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị; đánh giá những việc đã làm được, những tồn tại, yếu kém, những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; nguyên nhân của những kết quả đạt được và những hạn chế; những bài học kinh nghiệm; đề xuất bổ sung các giải pháp chỉ đạo của các cấp ủy trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thịsố 05 – CT/TW; đồng thời tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân và tầm quan trọng của Chỉ thị số 05 – CT/TW; qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Kế hoạch yêu cầu công tác tổ chức sơ kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải thực hiện với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, lãng phí gắn với Kế hoạch số 149-KH/TU, ngày 11/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020" và Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác. Kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc bình xét, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đảm bảo khách quan, chính xác, có tính cổ vũ, động viên.

Về thời gian tiến hành sơ kết: Đối với các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, tổ chức trước ngày 27/3/2020. Đối với cấp huyện: Tổ chức Hội nghị sơ kết trong tháng 4/2020.

Ban Thường vụ Huyện ủy giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của huyện; lựa chọn, thẩm định một số gương điển hình, tiêu biểu để khen thưởng và tham gia báo cáo tham luận Hội nghị; phối hợp với Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện xây dựng phóng sự tình hình và kết quả sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện. Giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện quy trình về công tác khen thưởng theo đúng quy định, chọn ra các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có những việc làm thiết thực, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Huyện. Giao Phòng Văn hóa & Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các phóng sự, tin, bài phản ánh những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị…

                                                                                                 TH

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn