HUYỆN KRÔNG BÔNG: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 29/05/2018, 15:22

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện Krông Bông đã tập trung thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, ngăn ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, lãng phí, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân.

Để công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai hiệu quả, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và các văn bản chỉ đạo đến các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua đội ngũ báo cáo viên tại các lớp tập huấn, các lớp học nghị quyết; truyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, trang thông tin điện tử huyện; truyền truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích cổ động; cung cấp tài liệu hỏi, đáp về Luật phòng, chống tham nhũng…. ; tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Trong năm 2017, huyện đã lồng ghép, tổ chức tấp huấn triển khai quán triệt pháp luật về PCTN, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện 3 lớp, có trên 500 lượt người tham dự; cấp phát trên 500 bộ tài liệu các loại; phát sóng tuyên truyền trên đài truyền thanh huyện và cơ sở trên 45 giờ; in ấn trên 120m2 pa nô, áp phích, khẩu hiệu truyền truyền trên các trục đường giao thông. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, quy trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý sử dụng ngân sách, tài sản, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, việc huy động đóng góp của nhân dân, hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, các cơ quan chức năng biết, giám sát việc thực hiện. Tại các cơ quan, đơn vị, việc công khai tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ đã đi vào nề nếp; hình thức công khai đảm bảo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, UBND huyện đã thực hiện nghiêm túc quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ. Trong công tác đầu tư xây dựng, UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm thu hút đầu tư, thực hiện nghiêm túc Luật Đấu thầu. Yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện tốt quy chế dân chủ, tăng cường giám sát của cộng đồng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch. Tăng cường quản lý chất lượng công tác khảo sát thiết kế giám sát thi công các công trình trên địa bàn huyện. Cùng với đó, huyện Krông Bông đã thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức cũng như việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng; thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập; xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các đơn vị dự toán căn cứ các quy định về tiêu chuẩn, định mức để thực hiện việc mua sắm, từng bước trang bị theo tiêu chuẩn, định mức quy định đảm bảo hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách trong mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; trường hợp phát hiện việc mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc không đúng chế độ quy định thì yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán.

Việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã được niêm yết công khai, rõ ràng giúp cho tổ chức, cá nhân hiểu rõ các thủ tục cần thiết và hồ sơ phải thực hiện, giảm phiền hà, chi phí và thời gian đi lại. Việc phối hợp giao nhận hồ sơ các thủ tục hành chính giữa cán bộ, công chức các phòng, ban chuyên môn với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được duy trì, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, hạn chế hồ sơ trễ hẹn và tồn đọng. Năm 2017, qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ các cơ quan, đơn vị, qua công tác thanh tra và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi tham nhũng...

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh ở các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, nhất là lĩnh vực đất đai, đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm tài sản công, các dự án có nguồn vốn từ ngân sách, dịch vụ công; công tác cán bộ, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức... góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.

TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn