Hợp đồng lao động để làm những công việc theo quy định tại Nghị định số 68/2020/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về lao động 18/11/2020, 16:17

UBND tỉnh có Văn bản số 10254/UBND-TH ngày 13/11/2020 về chế độ tiền lương đối với hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị. 

Theo đó, để đảm bảo sự thống nhất trong việc thực hiện chế độ, chính sách tiền lương cho người lao động theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh có ý kiến về Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị như sau:

Về căn cứ pháp luật để điều chỉnh: Hợp đồng lao động để làm những công việc theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về lao động.

Về mức lương: Đối với các trường hợp đang ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng theo điểm 5 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 03/2019/TT-BNV và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định theo quy định tại khoản 1 Điều 90 Bộ Luật lao động. Đối với trường hợp ký hợp đồng lao động mới theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định tại khoản 1 Điều 90 Bộ Luật lao động.

Về chế độ nâng lương và các quyền lợi khác: Các chế độ nâng lương, chế độ khuyến khích đối với người lao động, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế được thoả thuận trong hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 23 và Điều 102 Bộ Luật lao động. Để đảm bảo sự thống nhất trong việc nâng lương thường xuyên, đề nghị các cơ quan, đơn vị vận dụng thực hiện việc nâng lương thường xuyên cho người lao động định kỳ 02 năm/01 lần, mỗi lần tăng 0,18 nhân với mức lương cơ sở do Chính phủ quy định tại thời điểm nâng lương thường xuyên. 

Ngày 18/11/2020, UBND huyện cũng đã có Văn bản số 4778/UBND-VP triển khai nội dung nêu trên của UBND tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ ý kiến của UBND tỉnh tại Công văn nêu trên để áp dụng thực hiện chế độ tiền lương đối với hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP tại cơ quan, đơn vị theo đúng quy định. Giao phòng Nội vụ tham mưu theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND huyện xem xét, xử lý.

VP.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn