Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy 05/10/2020, 16:39

Sáng ngày 2/10/2020, Huyện ủy Krông Bông đã tổ chức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện tham dự Hội nghị trực tuyến do Tỉnh ủy tổ chức tại điểm cầu huyện Krông Bông để quán triệt, triển khai, thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Krông Bông

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt, nghiên cứu Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 17/3/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tập thể .

Quán triệt tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn nhấn mạnh tầm quan trọng các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy; đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ nội dung các văn bản, qua đó triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

                                                                                        TH

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn