Hội nghị giao Ban Bí thư đảng ủy các xã, thị trấn 05/09/2018, 16:17

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ Bí thư Đảng ủy 14 xã, thị trấn nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua và nhiệm vụ của những tháng còn lại của năm 2018; Tham dự có các đồng chí Thường trực Huyện ủy; Trưởng các Ban đảng và Văn phòng Huyện ủy; một số ban, ngành liên quan; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 14 xã, thị trấn.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, đến tháng 8 năm 2018 tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm như công tác tư tưởng, truyền truyền, nắm bắt thông tin trên một số lĩnh vực và địa bàn chưa nhạy bén; công tác phát triển đảng viên tại một số TCCS đảng còn chậm, công tác quản lý hồ sơ chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát chất lượng chưa cao…

Toàn cảnh Hội nghị giao ban

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Nam Cao - Bí thư Huyện ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy đảng các xã, thị trấn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh cũng như công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ của địa phương trong thời gian qua; Đồng thời chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả Công văn số 159/CV-NC, ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh về việc “bảo đảm an ninh trật tự liên quan đến dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt; tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân hiểu, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không tụ tập đông người gây mất ổn định ANCT, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn. Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, an ninh tôn giáo, an  ninh nông thôn; nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch.

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý, hoàn thành chỉ tiêu công tác phát triển đảng viên mới năm 2018; thực hiện tốt Quy định số 126-QĐi/TW của Bộ Chính trị, Quy chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nậng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng TCCS đảng, đảng viên… Tổ chức triển khai giao các chỉ tiêu xây dựng đảng năm 2019 cho các TCCS Đảng, chuẩn bị nguồn phát triển đảng viên cho năm tiếp theo; quản lý tốt hồ sơ đảng viên. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra.Tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong thời gian tiếp theo.

TH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn