Góp ý đối với dự án lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 22/11/2018, 07:11

Căn cứ Công văn số 8261/UBND-NNMT ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh về việc lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 các huyện, thị xã, thành phố; Công văn số 2250/STNMT-CCQLĐĐ ngày 09/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện;

Căn cứ theo chỉ tiêu phân khai của UBND tỉnh tại Công văn số 8261/UBND-NNMT, ngày 27/9/2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường cũng đã tham mưu UBND huyện cân đối các số liệu theo thực trạng và theo các chỉ tiêu đã được UBND tỉnh phân khai. 

Để dự án lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đế năm 2020 của huyện Krông Bông được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và triển khai thực hiện một cách có hiệu quả. UBND huyện Krông Bông đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện tham gia góp ý đối với dự án lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ đề nghị góp ý gồm có: 

- Dự thảo Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Krông Bông;

- Bản đồ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Krông Bông;

- Hệ thống Biểu mẫu của dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Krông Bông theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Có hồ sơ đính kèm tại mục góp ý dự thảo)

2. Thời gian góp ý: Từ ngày 22/11/2018 đến hết ngày 22/12/2018.

Xin mời góp ý tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn