Gia hạn thời gian lắp đặt ống khói thu khí lò sấy nông sản 16/01/2019, 07:39

Xét Báo cáo số 03/BC-KTHT ngày 08/01/2019 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng về kết quả triển khai một số nội dung liên quan đến việc hỗ trợ kinh phí khắc phục ô nhiễm môi trường tại các lò sáy nông sản trên địa bàn huyện; ngày 15/01/2019, UBND huyện có Công văn số 195/UBND-KT&HT về việc gia hạn thời gian lắp đặt ống khói thu khí lò sấy nông sản.

Theo đó, UBND huyện thống nhất gia hạn cho các cơ sở lò sáy nông sản lắp đặt ống khói thu khí lò sấy nông sản chậm nhất đến ngày 30/4/2019. 

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Giao phòng Kinh tế và hạ tầng kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai xây dựng và hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở lò sáy nông sản đã được phê duyệt. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét, tham mưu UBND huyện chuyển nguồn kinh phí đã cấp cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng để hỗ trợ cho các cơ sở lò sấy năm 2018 sang chi trong năm 2019. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường sau thời gian trên tiến hành tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. 

UBND các xã Ea Trul, Hòa Sơn, Cư Kty, Dang Kang, Hòa Lễ, Cư Đrăm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ sở triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng, lắp đặt lò sấy đảm bảo đúng quy định.

BBT

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn