Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực 24/06/2020, 16:22

Ngày 24/6/2020, UBND huyện có Công văn số 2737/UBND-VP chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. 

Theo đó, thực hiện Công văn số 5068/UBND-NC ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh về việc công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; Chủ tịch UBND huyện giao Thanh tra huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và triển khai Chỉ thị số 27- CT/TW; Chỉ thị số 36-CT/TU; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Tố cáo…Chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lãnh dạo, chỉ đạo và thực hiện công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng người tố cáo bị lộ, lọt thông tin dẫn đến bị trả thù, trù dập.

3. Thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe và xử lý các phản ánh, kiến nghị của Nhân dân về hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; đề phòng và kịp thời chấn chỉnh tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những bức xúc của Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

4. Tăng cường công tác ngăn ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáol bao che các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo nhưng không làm tròn trách nhiệm; người lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân có liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ. Động viên, khen thưởng kịp thời người có thành 2 tích trong tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ người tố cáo để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót trong công tác bảo vệ người tố cáo.

6. Củng cố, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan để nâng cao hiệu quả và khắc phục những những yếu kém trong công tác bảo vệ người phát hiện, tố cáo. 

VP.

Các tin khác
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn