Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Bông tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019 31/12/2019, 16:22

Sáng  ngày 27 tháng 12 năm 2019, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Krông Bông khóa IX tổ chức hội nghị lần thứ 20 ( mở rộng) để tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đại diện lãnh đạo các Ban đảng của Tỉnh ủy đã về tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2019 mặc dù huyện tiếp tục gặp những khó khăn nhất định, tuy vậy Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Ở lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất ước đạt 3.948,1 tỷ đồng, tăng 10,46% so với năm 2018, trong đó: ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt: 1.670,2 tỷ đồng, tăng  10,7% so với năm 2018, đạt 98,8% kế hoạch; xây dựng đạt: 1.090 tỷ đồng; ngành thương mại - dịch vụ: 1.188 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 25,476 triệu đồng, tăng 25,26% so với năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị

Ngành chăn nuôi tiếp tục được quan tâm, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh xảy ra trong năm trên diện rộng nên số lượng đàn heo giảm mạnh, chỉ đạt 87,44% kế hoạch, giảm 2.895 con so với cùng kỳ năm trước. Công tác tài nguyên, môi trường tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường trên địa bàn.

Sản xuất công nghiệp, tiều thủ công nghiệp, xây dựng tiếp tục phát triển, hoạt động khá ổn định và hiệu quả.Tổng giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 ước đạt: 1.090 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Thu cân đối ngân sách phát sinh trên địa bàn: 59.919 trđ, đạt 112,2% dự toán huyện giao; trong đó, thuế, phí và lệ phí 43.062 triệu đồng, đạt 100,14% dự toán tỉnh giaovà đạt 99,98% dư toán huyện giao; thu biện pháp tài chính 16,129 triệu đồng, đạt 225% dự toán tỉnh giao và 166.6% dự toán huyện giao. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến theo hướng đưa các mô hình sản xuất có hiệu quả, đến nay lũy kế kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đạt 131/247 tiêu chí, tăng 18 tiêu chí so với  năm 2018, bình quân đạt 10,07 tiêu chí/xã.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội, sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo phát triển toàn diện, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên, tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở, vật chất trường lớp đảm bảo công tác dạy và học; đến nay tổng số trường đạt chuẩn quốc gia là 16 trường, tăng 06 trường so với năm 2018; trong năm đã thực hiện sát nhập 05 trường tiểu học và THCS thành 02 trường theo Đề án sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 887/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đăk Lăk. Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được thực hiện có hiệu quả. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục,  thể thao được tổ chức thường xuyên, đa dạng và phong phú. Các chính sách xã hội, chính sách với người có công được triển khai đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; tích cực triển khai công tác dạy nghề và tạo việc làm cho người lao động, trong năm đã giải quyết việc làm cho 2.300 người, đạt 124,32% KH. Công tác giảm nghèo được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, tích cực nên tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,27%.Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc theo chương trình, kế hoạch đề ra. Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đấy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Trung ương, tỉnh, huyện với trên 95% cán bộ, đảng viên tham gia; tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Di chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh”, tổ chức Hội thi “Báo cáo viên giỏi huyện Krông Bông năm 2019”. Trong năm đã kiện toàn, bổ sung một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý một số phòng, ban chuyên môn huyện, các TCCS đảng trực thuộc; rà soát lực lượng công an xã bán chuyên trách để bố trí Công an chính quy đảm bảo chức danh trưởng, phó công an xã trên địa bàn;  xét kết nạp 160 đảng viên, đạt 100% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện lên 3.152 đồng chí. Tiến hành rà soát, xác minh, nắm tình hình chính trị nội bộ nhằm phục vụ cho công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên; kết luận hồ sơ cán bộ, đảng viên và quần chúng có liên quan đến lịch sử chính trị gia đình; rà soát bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ, Ban Chấp hành , cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025; thẩm định quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; hướng dẫn các TCCS đảng trực thuộc tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 …

Báo cáo tổng kết năm 2019 cũng như các đại biểu dự hội nghị đã nêu rõ và thảo luận những khó khăn, tồn tại hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019; qua đó bàn phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020, Ban chấp hành đảng bộ huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững, phấn đấu thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ 5 năm (2015-2020) đạt kết quả cao nhất; tập trung thúc đấy phát triển kinh tế bền vững; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất lao động; chú trọng phát triển du lịch. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/HU của Huyện ủy về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến 2025 trên địa bàn huyện. Tăng trưởng kinh tế đi đôi với xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Phấn đấu năm 2020, tốc độ trăng trưởng 12,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 28,6 triệu đồng; thu cân đối ngân sách phát sinh trên địa bàn 58,7 tỷ đồng; phấn đấu nâng tổng số tiêu chí đạt nông thôn mới 153/247 tiêu chí, bình quân 11,77 tiêu chí/xã, xây dựng 01 xã đạt nông thôn mới; xây dựng 2 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 18 trường; xây dựng 71% hộ gia đình, 76% thôn, buôn, TDP, 100% cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm theo chuẩn mới từ 4% trở lên; tỷ lệ độ che phủ rừng (tính cả cây lâu năm) đạt 65,66%; tỷ lệ các xã được thu gom rác thải 100%; xây dựng TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 80% trở lên, trong đó 20% TCCS đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; phát triển đảng viên mới đạt 100% chỉ tiêu trên giao; 100% TCCS Đảng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát…

                                                                                                         TH

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
 
 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn