ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG 10/04/2018, 09:44

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016

 

Phạm Phú Thiên

Y Krail Byă

Y Wong Kuăn

Nguyễn Lân

Đỗ Tấn Phan

Bùi Thị Huyền

Huỳnh Bài

Đinh Văn Long

 

Bùi Duy Thích

Nguyễn Hồng Hà

Trần Quốc

 

Võ Thái Bình

Trần Thanh Hồng

 

Đồng Thanh Bình

Trần Văn Cả

 

Bùi Thị Lòng

Nguyễn Dậu

Trần Văn Viên

Võ Duy Nam

H'Bái Byă

Lê Văn Long

 

Nguyễn Thị Hòa

Nguyễn Minh Sơn

H'Kim RơChăm

Y Liệu Niê

Thái Thanh Sơn

H'Rin Niê

 

Nguyễn Văn Tâm

Y Kook Mdrang

Y Ruynh Niê Kuăn

 

Trương Thị Hà

Niê Thanh Trang

Ma Văn Chung Nguyễn Lự

Y Drai Mdrang

H'Nga Byă

 

Nguyễn Thị Bích Thảo

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3732596 - Fax: 0262.3732596

Email: mail.krongbong.daklak.gov.vn